top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 44 מתאריך 22/7/15

נוכחים : איציק מוסקוביץ , יהונתן הלוי , רוני זרח , אלון בלחסן , שלומי יהודה ,

התנצלו : עמיחי כהן , מילי יפרח.

מזכירות :רועי איצקוביץ ,גיה רותם

ועדת ביקורת : ניסן כנפי , ליאת מאיר .

תושב המושב : אלון עזרא .

 

סדר יום :

1 – סקירת מסמך החוגים .

2 – אישור מסמך החוגים

3 – בקשת משפחת בראון להחזר כספי עבור חוג קראטה .

4 – פניית תושב המושב – אלון עזרא .

5 –רכישת תיקי עזרה ראשונה למבני ציבור .

6  -אישור פרוטוקולים

7 – מכתב מהמועצה האזורית לב השרון בנושא תוכנית השקעות מתאריך  6/7/15

8 – תקציב הועדה המוניציפאילת בסך 40.000 ₪

9 – שכר מזכירה .

10 – חידוד נהלי עבודה של וועדות הוועד המקומי .

11 – פניית תושב המושב – ג'קי גוטמן .

*********************************************************************************

1 -  חוגים – נמסרה סקירה ע"י רכזת התרבות של הוועד המקומי גיה רותם בנושא חתימת החוזים עם מדריכי החוגים ,רוב המדריכים הסכימו לתשלום של 70% לטובת המדריך ו 30% לטובת הוועד המקומי ,ישנם מספר חוגים תחרותיים של מספר משתתפים שהיחס יהיה 80% לטובת המדריך ו 20 % לטובת הוועד המקומי .

אישור להתקנת מוט t r x  במסגרת המפעיל בלבד .

חוג power feet    הוחלט להשאיר את היחס ל – 75% לטובת המדריך ו 25% לטובת הוועד המקומי ,במגמה להפחית את עלות המשתתף .

2 – הוחלט לאשר את החוגים במסגרת כפי שהוצג ע"י גיה רותם, ובהתאם לנספח א' שהיינו חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה .

3 – רונית ואבי בראון : בקשה להחזר כספי בגין השתתפות בחוג קראטה עבור כל השנה – {נספח מספר 2 לפרוטוקול }הוועד מחליט לדחות את בקשת משפחת בראון

4 – אלון עזרא – פניית תושב המושב בנושא חנייה בכניסה לבייתו ברחוב ההדר, החלטה : יש להטיל על מנהל התפעול לטפל בבקשה ביחד עם התושב מול הגורמים המועדים לכך במועצה .

5 – ערכת עזרה ראשונה – הוחלט לרכוש 4 תיקי עזרה ראשונה למבני ציבור במושב , אחריות התיקים ופג התוקף יחול על מנהל התפעול, כמו כן לשלוח את מנהל התפעול לעבור הכשרה מתאימה לנושא ע"י קורס עזרה ראשונה .

6 – אישור פרוטוקול ועדת כספים – אושר פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 17/6/15 פה אחד {מצורף לפרוטוקול } .

פרוטוקול 43 מתאריך 1/7/15 מאושר פה אחד .

7 – הגשת תוכנית השקעות על פי בקשת המועצה  מתאריך 6/7/15 ,הועד המקומי מציע להקים אולם בהמשךלבית החוגים,הרחבת בית העם לשפצו ולהכשירו לאולם כנסים והרצאות ,וסקייט –פארק .

8 – תקציב הועדה המוניציפאלית  40.000 ₪ שהוקצו יש להחליט על פרויקט בסכום זה ,שמוגש למועצה. הוחלט להגיש את הפרויקט של הדשא הגדול לגיל הרך.

9 – שכר מזכירה : על פי ההסכם החתום ,יש להעלות את השכר לאחר שלושה חודשים מתחילת עבודתה ,כמו כן נשלח מכתב בתאריך 7/7/15 ממנכ"לית המועצה בדבר העסקת עובדת הוועד המקומי, מכתב זה נשלח לעו"ד של הוועד המקומי לקבלת ייעוץ בנושא.

הוחלט : לכבד את ההסכם כלשונו ,הערת חבר – אין להעלות את שכרה היות וההסכם בעייתי ואיננו בהתאם לנוהל –מתנגד .

הוחלט לאשר את תוספת השכר ,4 בעד , 1 מתנגד .

10 – חידוד נהלים של וועדות ,על כל הוועדות לפרסם מראש את מועד הישיבה ומיקומה ולאחר מכן להוציא פרוטוקול ולהחתים את יו"ר הוועד, הפרוטוקלים יובאו לאישור הוועד המקומי .

11 – פניית תושב במושב ג'קי גוטמן –פניית נזיקין לאשתו , שבר ביד,עקב נפילה בהתחלקות בגדר שהונחה על הרצפה בסמוך לדשא הגדול,הוחלט להעביר את פניית התושב למועצה להפעלת ביטוח .

bottom of page