top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 46 מתאריך 16/9/15

נוכחים :איציק מוסקוביץ,יהונתן הלוי,רוני זרח,אלון בלחסן,עמיחי כהן  ,מילי יפרח,

ועדת ביקורת : ניסן כנפי .

תושבים : אילת עזרא,רוני עזרא ,איציק סלובודיאנסקי ,

 

סדר יום :

 

 1.  פניית תושב המושב איציק סלובודיאנסקי בנושא מגרש הכדורגל הסינטטי.

 2.  פניית תושבת המושב רוני עזרא בנושא הגינה הקהילתית .

 3. שיפוץ מקלטים

 4. פחים כתומים

 5. תוכנית מתנדבים מטעם המועצה המקומית לה השרון

 6. אספקת צמחי בר מהמועצה

 7. דרישת תשלום א.י.ל לחקלאי

 8.  דרישת תשלום תעשיות רק לספורט .

 9. שערים חשמליים בכניסות למושב

 10. צירוף חברי וועד לוועדות נוער וועדת כספים.

 11. שדרוג אתר אינטרנט למושב.

 

 

 

 1. פניית תושב המושב איציק סלובודיאנסקי בנושא המגרש הסינטטי,תושב המושב מסב את תשומת ליבם של חברי הוועד שהמגרש הסינטטי תפוס במהלך כל השבוע לטובת פעילות חוגים ולא נשארו זמנים לילדים אחרים במושב שלא משתתפים בחוגים . הוחלט : להעביר את נושא למפעיל החוגים איתן מיכאלי ורכזת התרבות של הוועד המקומי גיה רותם ולמצוא פתרונות לתיאום מועדים לפעילויות לילדים שלא נמצאים בחוגים ולאפשר להם זמן לפעילות כדורגל .

 2. פנית תושבת המושב רוני עזרא בנושא הגינה הקהילתית – התושבת מבקשת לבחון לבדוק ולהחזיר את הפעילות של הגינה הקהילתית במושב ,החלטה : הוועד המקומי רואה בפעילות זו ערך חינוכי ומבקש לבדוק את התושבים שמוכנים להשתתף בנושא זה ולאחר מכן יקבל את החלטתו .

 3. שיפוץ מקלטים – במסגרת קול קורא של המועצה האזורית בנושא שיפוץ מקלטים ותקצוב המועצה על סך 15000 ₪ הוחלט לבצע את השיפוץ במקלט שנמצא ברחוב הפרדסים {מול משפחת זקר } ,ואת המקלט השני ליד מתחם הגנים {מכיוון מערב למזרח}.

 4. פחים כתומים – המועצה האזורית בחרה בשלושה יישובים בלב השרון לפיילוט ניסיוני להצבת פחים כתומים {צור משה , ניצני עוז,שער אפריים} הפחים הכתומים נועדו למחזור של אריזות כגון: אריזות נייר וקרטון,שקיות מזון,אריזות קלקר,אריזות מתכת וכדומה,החלטה : הוועד המקומי מברך על היוזמה ומאשר את התקופה הניסיונית להצבת הפחים במושב .

 5. תכנית המתנדבים – קיימת האפשרות להוציא מספר תושבים להדרכה לאוכלוסיה מתבגרת בשעת חרום,עלות ההדרכה הכוללת הינה 2000 ₪,החלטה : הוועד מאפשר לנציגים מהמושב להשתתף בקורס ההדרכה.

 6. אספקת צמחי בר – הוועד החליט להשיב בחיוב לבקשת המועצה לאספקת צמחי בר בתאום מול נציגי הוועד המקומי.

 7. דרישת תשלום א.י.ל לחקלאי עבור תאורת רחובות השתמשו מהמחסן הטכני,דרישת התשלום בסך 16000 ₪ לפי הארכה של א.י.ל לחקלאי החלטה : לא לשלם עבור דרישת התשלום שהוגשה לוועד בסך 16000 ₪ ,הוועד המקומי איננו ראשי לשלם תשלומי חשמל ללא חשבונית מטעם חברת חשמל .

 8. דרישת תשלום חברת תעשיות רק לספורט – הוגשה חשבונית עבור טיפול במתקני ספורט ברחבי המושב,הוועד המקומי לא הזמין את עבודות אלו ואיננו מכיר בחשבוניות שהוגשו לוועד על כן יש לקבוע פגישה בנושא אצל ראש המועצה ולסיים את ההתחשבנות מול המועצה ולא מול הקבלן המבצע .

 9. שערים חשמליים – ישנה האפשרות לבצע 2 שערים חשמליים בכניסות א+ ב על מנת לחלק את תנועת הרכבים הנכנסים והיוצאים בין שתי הכניסות,הוגשו 3 הצעות מחיר בנושא, הצעת מחיר אחת מאפשרת הנחה משמעותית במידה ונבצע את הזמנת 2 השערים, בכל מקרה יש לבחון את כל ההיבטים בנושא התחבורה ,ביטחון ,היתרים וכדומה ליפני ביצוע . החלטה : הוועד מאשר את התקנת שני השערים ליפני ביצוע והוצעה כספית יש לקבל החלטת וועד נוספת .

 10. 10.צירוף חברי וועד לוועדות כספים ונוער : חבר הוועד עמיחי כהן צורף לוועדת כספים וחבר הוועד רוני זרח צורף לוועדת נוער.

11.אתר המושב – יש לבדוק את האתר ולהגדיר צרכים ומפרט ,מהו תוכן הדברים אותם אנו רוצים  לפרסם באתר,יש לפנות לחברה למאגרי מידע.

החלטה – הוועד החליט לצרף את חבר הוועד יהונתן הלוי לחבר הוועד אלון בלחסן ולהכין מסמך עבודה להגדרת הצרכים כמו כן אושר תקצוב על סך 5000 ₪ לטובת איסוף מאגר נתונים.

bottom of page