top of page

 פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 48 מתאריך 11/11/15

 נוכחים : איציק מוסקוביץ , עמיחי כהן , שלומי יהודה , אלון בלחסן , יהונתן הלוי , רוני זרח

התנצלה : מילי יפרח

מנהל תפעול : רועי איצקוביץ .

וועדת ביקורת : חני פרי .

********************************************************************************

סדר יום :

1 – גדר ברחוב הגפן

 

2 -  המלצת וועדת מכרזים בנושא רכזת אדמיניסטרציה .

 

3 – וועדת כספים {דיון ראשוני להכנת תקציב 2016 }

 

4 – תיקון מצבה באנדרטה

 

5 – מכתב מהמחלקה המוניציפאלית בנושא פינוי אשפה וגזם

 

6 – אתר אינטרנט

 

7 – קול קורא בנושא שיפוץ מקלטים

 

8 – אישור פרוטוקול מספר 47 מתאריך 21/10/15

 

 

1 - גדר ברחוב הגפן : הוועד המקומי לא מקים גדר בשלב זה בסוף רחוב הגפן ,עד להגעת הסדרה בין הצדדים , בנוסף הועבר מכתב מהוועד המקומי לראש המועצה לצורך הסדרת הניקוז ברחוב הגפן .

2 – הוועד המקומי החליט לאשר את הצעת וועדת מכרזים בנושא רכזת אדמיניסטרציה מתאריך 10/11/15 ולמנות את דנה מיטרני ברוק לתפקיד זה , הוועד יחזור ויעדכן את שתי המעומדות שלא התקבלו ויאחל להם הצלחה בהמשך הדרך , 4 חברי וועד הצביעו בעד ,2 נמנעו {מצורף פרוטוקול וועדת מכרזים כנספח לפרוטוקול } .

3 – התקיים דיון ראשוני על תקציב 2016 ,עד הישיבה הבאה תוכן הצעת תקציב ראשונה לעיון חברי הוועד המקומי .

4 – הוחלט להחליף את השיש באנדרטה בשל טעויות כיתוב של חלק מהנופלים ולהזמין לוחות חדשים .

5 – פינוי אשפה וגזם – בהמשך למכתב מהמחלקה המוניציפאלית מתאריך 1/11/15 בנושא פינוי אשפה וגזם , יש לפנות גזם ביום לפינות הגזם ביום קבוע לפינות מוסדרות בלבד ,מיקום זמני של עמדה גושית יהיה  בסוף רחוב האילנות .

6 – אתר אינטרנט למושב : לאחר תהליך ממושך של בדיקת חלופות לאתר מתקדם למושב שיענה על צרכי הקהילה נבדקו ארבעה ספקים ,חברי הוועד המקומי אשר הובילו את תהליך זה אלון בלחסן ויהונתן הלוי הגישו את המלצתם לוועד המקומי ולבחור את חברת קהילה-נט שיספק אתר מחודש למושב +אפליקציה לפי מפרט עשיר +עלויות הקמה +תשלום חודשי + הכנסת תוכן מהאתר הקודם שיוכנס לאתר , תקצוב נושא זה ימומש בתקציב 2016 תחת סעיף הנהלה וכלליות .

הסכום המתבקש לצורך קידום האתר בשלב זה היינו 12000 ₪ ,הוחלט לאשר את  המלצת החברים .

7 – קול קורא לשיפוץ מקלטים : הוחלט לשפץ את במקלט הציבור מול משפחת זקר {כניסה א' } על חשבון המועצה ובביצוע המועצה .

8 – פרוטוקול מספר 47 מתאריך 21/10/15 מאושר פה אחד .

bottom of page