top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 49 מתאריך 11/12/15

נוכחים :איציק מוסקוביץ ,עמיחי כהן ,רוני זרח , יהונתן הלוי , שלומי יהודה ,  אלון בלחסן .

התנצלה : מילי יפרח

מנהל תפעול : רועי איצקוביץ

נציג מושב צור משה במליאת המועצה :ירון אביב

וועדת ביקורת ניסן כנפי

תושב המושב : יושי אנג'ל

 

 

סדר יום :

 

1 – אישור תקציב 2016

2 – אישור אגרת שמירה 2016

3 – המשך התקשרות קבלן ניקיון

4 – אישור פרוטוקול מספר 48 מתאריך 11/11/15

5 – אישור פרוטוקול וועדת כספים מתאריך 1/12/15

6 – שימוש במגרש הסינטטי לגורמים חיצוניים

7 – מינוי וועדה בנושא שימוש במגרשי הספורט ברחבי המושב

8 – מינוי וועדה בנושא פינות הגזם ברחבי המושב .

 

1 – אישור תקציב 2016 : הוצג תקציב 2016 ע"י חבר הוועד עמיחי כהן ,לאחר שכל חברי הוועד קיבלו את הצעת התקציב ליפני מספר ימים,וניתן זמן לכל חבר וועד לתת את הערותיו , ישנה הצעה לחלק את השנה לשלושה חלקים על מנת לתקצב ולתאם את תזרים המזומנים בהתאם ,סה"כ תקציב 2016 היינו 5.986.000 ₪ .

יש לבצע פגישות עבודה בשיתוף כל מחלקה בוועד המקומי לצורך הבהרות על התקציב וצורת העבודה, הצעת התקציב אושרה פה אחד .

2 – אישור אגרת שמירה :יש לסיים את עבודת המטה בנושא הביטחון שיכלול רב"ש ,בן ביטחון והשקעות בביטחון , אגרת השמירה על סך 80 ₪ לשנת 2016 אושרה פה אחד ללא שינוי משנת 2015 .

3 – המשך התקשרות קבלן גינון : חוזה הניקיון עם אבי מאיו הסתיים בתאריך 31/12/15, הוחלט להפעיל את האופציה בחוזה ולאפשר את המשך עבודתו עד לתאריך 31/12/16 .

4 –  פרוטוקול מספר 48 מתאריך 11/11/15 אושר פה אחד .

5 -  פרוטוקול וועדת כספים מתאריך 1/12/15 אושר פה אחד .

6 – שימוש במגרש הסינטטי לגורמים חיצוניים : לאחר דיון מעמיק בנושא החליט הוועד המקומי לא לאפשר את השימוש במגרש הסינטטי לגורמים חיצוניים .

7 - מינוי וועדה בנושא שימוש במגרשי הספורט ברחבי המושב :הוחלט למנות וועדה בנושא שימושים במגרשי הספורט {מגרש סינטטי ,טניס, ומגרש כדורסל} ולנסח תקנון מסודר לגבי לוחות זמנים שלא בשימוש לטובת החוגים ותושבים שאינם משתתפים בחוגים ,הוחלט למנות את חברי הוועד רוני זרח,אלון בלחסן ,שלומי יהודה ועובדת הוועד המקומי גיה רותם לקביעת תקנון מסודר .

8 - מינוי וועדה בנושא פינות הגזם ברחבי המושב : תושב המושב יושי אנג'ל הציג בפני חברי הוועד את בעיית פינות הגזם במושב, הוחלט להטיל על רועי מנהל התפעול ביחד עם יושי ויהונתן הלוי למפות את המושב לצורך הוספת פינות גזם ברחבי המושב ,חברי הוועדה יגישו את הצעתם בנושא הוספת פינות הגזם עד לישיבת הועד הבאה .

bottom of page