top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 53 מתאריך 16/3/16

נוכחים : איציק מוסקוביץ , רוני זרח , עמיחי כהן , יהונתן הלוי , אלון בלחסן , שלומי יהודה , מילי יפרח .

ועדת ביקורת : ניסן כנפי .

 

********************************************************************************

סדר יום :

 

1 – אישור פרוטוקול 52 מתאריך 10/12/16 .

2 – ועדה לחגיגות 80 שנה למושב .

3 – עדכון בנושא פגישה עם עו"ד עופר שפיר בנושא תשלומי הארנונה בבית

      החולים לב השרון מתאריך 14/3 .

4 – עדכונים בנושא תוכניות יום העצמאות .

5 – מתקן שעשועים בדשא הגדול .

6 – שער חשמלי בכניסה א'

7 – עדכונים בנושא שיחות עם עובדי הוועד המקומי .

 

 

1 – פרוטוקול מספר 52 מתאריך 10/2/16 מאושר פה אחד .

 

2 – חגיגות 80 שנה למושב צור משה – הוחלט להקים ועדה בהשתתפות חברי הוועד :מילי יפרח , רוני זרח , איציק מוסקוביץ ויהונתן הלוי ולגבש עקרונות ראשוניים לחגיגות ה -80 , הצעות יוגשו לשולחן הוועד עד סוף חודש 6/15 .

 

3 – ארנונה בבית החולים לב השרון – התקיימה פגישה עם עו"ד עופר שפיר בנושא ייעוץ ושינוי תעריפי הארנונה שהוטלה על בית החולים , ניתן ייעוץ על כך שמשנת 2005 שונה החוק ,ועל מנת להטיל ארנונה ראשונה של הוועד המקומי יש צורך באישור שר הפנים .

לאחר בדיקה במועצה נמצאו מסמכים אשר מראים שהארנונה וצו הארנונה של הוועד המקומי צור משה הוטל ליפני שנת 2005 , הומצא מסמך משנת 2004 המאשר כי צו המיסים אושר במליאת המועצה .

הוחלט להתקשר עם עו"ד עופר שפיר להליך ראשוני כפוף להצעות מחיר בשלב הראשון .

 

4 –עדכונים בנושא יום העצמאות : נמסר דיווח ע"י מילי יפרח על האירועים הקרובים ,כפוף לסעיפים ברשימה הצמודה לפרוטוקול .

הוחלט לאשר את התוכנית ,יחד עם זאת יש להביא לידיעת הוועד מספיק זמן ליפני על מנת שיוכל לחוות את דעתו על האירועים .

 

5 –מתקן שעשועים בדשא הגדול לילדים – בהמשך לזיכוי כרטסת המועצה של הוועד המקומי בסך 40.000 ₪ ,הוועד מאשר פעם נוספת את ביצוע העבודה . על מנת להשלים את העבודה יש להוסיף מסעיף תקציבי קרן תשתיות 10.000 ₪ בלבד .  הוחלט לאשר פה אחד .

 

6 – שער כניסה א' במקום שער כניסה ב'  : הוצגה הדחיפות של הקמת שער חשמלי בכניסה א' על מנת להקל על כניסה ב' , הוחלט לקיים דיון בישיבה הקרובה על תוכנית ההשקעות עד לסוף השנה הנוכחית ולאחר מכן לקבל החלטה בנושא הקמת השער .

 

7 – עדכונים בנושא שיחות עם עובדי הוועד המקומי : נמסר דיווח על שעות העבודה של כל עובדי הוועד המקומי ,כל משרה של עובד נבדקה ביחס לשעות העבודה החודשיות ,נמצאו פערים אצל רוב עובדי המשרד ,כמו כן הותקן במשרדי הוועד שעון נוכחות לכל העובדים אשר יהיו מחויבים לעבור ולהירשם עם כניסתם ויציאתם במסגרת שעות העבודה .

לכל העובדים נמסר הגדרות תפקיד מסודרות ולוח עבודה מוגדר לכל יום .

הוחלט לקיים ישיבה נוספת בנושא בתאריך 1/4/16 , הוחלט שכל עובדי הוועד מחויבים בהדפסת כרטיס נוכחות החל מתאריך 20/3/16

bottom of page