top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 56

מיום 08.06.2016

נוכחים: יו"ר יצחק מוסקוביץ, עמיחי כהן, יהונתן הלוי, שלומי יהודה, אלון בלחסן , רוני זרח.

חסרים: מילי יפרח

ועדת ביקורת: ליאת מאירי, חני פרי

אורחים: רואה חשבון גריזים, יהודה אשכנזי, עמית שפיר

 

 

אחריות ביצוע.

דיון והצגת דוחות כספיים ליום 31.12.16

בפני הוועד המקומי. הדו"ח הינו חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול. הערה: דו"ח המבקר על אי הגשת דוחות במועד, ניתנה תשובתו של  רואה החשבון מר גריזים" טוען כי לא מחויב להגיש  עד ה-30.4 בכל שנה". רואה החשבון נתבקש לבדוק ולהעביר זאת בכתב. מאזן אושר ונחתם ע"י הועד.

 

עותק מהמאזן יש להעביר למאיר שביט גזבר המועצה-לטיפול גיה

 

דו"ח מבקר המועצה – הוסבה תשומת ליבו של הוועד המקומי כי בפרוטוקול 49 מתאריך 11.12.15 חלה טעות סופר בסכום  התקציב לשנת 2016. במקום 5,986,000  ₪. הסכום הנכון הינו 5,986,634 ₪ בנוסף אגרת השמירה. הוגש פירוט לאישור המועצה בדו"ח מפורט, המצורף לפרוטוקול זה.

 

יש להעביר את הפירוט למועצה-בטיפול גיה

קורסים לנוער:

המלצת הוועד המקומי היא להשתמש בתקציב המוניציפלי בסה"כ 25.000 ₪  לטובת השתתפות. במימון קורסי הדרכה בקיץ הקרוב.

 

דו" רבעון 2016 חודשים 1-4 , מצורף לפרוטוקול  עם הנתונים אשר יאפשרו המשך פעילות כספית תואמת עד לסוף שנת 2016 תקציב מול ביצוע.

 

 

המשך מעקב גיה

מכרז למזכיר הוועד:

לאחר הפרסום עפ"י חוק נמצאו 8 פניות למשרת מזכיר היישוב. הוועד החליט כי שלומי יהודה חבר הוועד ינהל את המכרז והחלטת קבלת העובד המתאים כמזכיר הוועד.  יחד עם שני חברי וועד נוספים: עמיחי כהן ואלון בלחסן, אשר יקבעו  מי המועמד המתאים ביותר על פי הקריטריונים בפרסום.

שלומי יהודה

שכר גיה רותם

הוחלט להעניק מענק של 5000 ₪ לגיה רותם כמענק חד פעמי כהוקרה על עבודתה הנוספת בחודשיים האחרונים.

 

עובד ביטחון רפי לוי

הוחלט להעלות את שכרו של רפי לוי ב 1000 ₪ החל מחודש יוני בכפוף להצגת מפרט מסודר של הגדרת תפקיד וחתימה עליו, שיעשה מול עובדי המשרד.

 

בטיפול גיה

בקשת המועצה לקיום אירוע מועצה לנוער במושב.

אושרה הבקשה

גיה לעדכן את לירון גלם

אירוע מתגייסים

אושר קיום אירוע מתגייסים במרכז תיעוד צור משה-קופינאס

האירוע מתוקצב בתקציב תרבות

גיה עם ליאור מור וועדת נוער

bottom of page