top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 59

מיום 04.11.2016

נוכחים: יצחק נגרי, עמיחי כהן, יהונתן הלוי, מילי יפרח, נוריאל סייג,  יצחק מוסקוביץ , גיה רותם

 

 

נושא

אחריות ביצוע.

עדכון יו"ר כי הוא לומד את נושא התנהלות הוועד  ונפגש פגישות אישיות עם העובדים

חניות, הוועד מודע לבעיה הקשה וההתנהלות הלא תקנית בנושא חניות . עיקר הבעיה בשכונת הבוסתן. הועד החליט לפעול בשלב ראשון  בנושא ההסברה (נשלח מייל ופורסם מידע לתושבים) בשלב שני הסדרה חוקית של נושא התנועה. (זומנה פגישה עם יועצת תנועה) שלב שלישי אכיפה.

גיה , המשך הסברה מול התושבים. פגישה עם יועצת תנועה והעברת מסקנות להמשך טיפול.

התנהלות משפטית- יו"ר הועד הציג את ההתנהלות כרגע. יש לבדוק את האופציות ולהחליט על שינוי עורך הדין

בטיפול נוריאל סייג

התנהלות משפטית בנושא ארנונה ב"ח השרון. כרגע הפשרה שהושגה אינה מקובלת על הועד, נוריאל ממליץ להעביר לבדיקת רואה חשבון בלתי תלוי שיבדוק את הנושא

בטיפול נוריאל

התנהלות משפטית בנושא לביאד, יועבר מכתב ממומחה לגבי חישוב החשמל. יעשה ניסיון פשרה

 

מכתב-גיה

פשרה -נוריאל

תודות לניצן זרח ועזרא נהר צדק על ארגון חגי תשרי. הועד מעונין להודות על עבודת הקודש הנעשית במקום

 מכתב רשמי מהועד  באחריות גיה

20.000 ש"ח מחשבון חוגים עבור ציוד לחוגי המוזיקה והספורט הסכום שמור להשקעות בתחומי החוגים, הוא נגזר מדמי ההרשמה שמשלם כל משתתף אחת לשנה.

בשנה זו יש צורך לרכישת כלים נוספים למוזיקה וציודים לחוגי הספורט.

אושר

החלטה לגבי מיקומה של הפינה הגושית, הצעת תשתיות לאחר בדיקת הנתונים בשטח: להעביר את הפינה מאילנות  אל מאחורי בית העם. במקום יוקם כלוב מוסדר הכולל יציקת בטון וגדר. שעות הזריקה יפורסמו לתושבים. המקום בפיקוח מצלמה שקיימת בשטח. באילנות יותקן שילוט על ביטול הפינה.

אושר

אישור עקרוני להשכרת בית העם במוצ"ש

 

אושר כי יהיה ניתן להשכיר את בית העם בין השעות 18:00-23:00

החלטה בנוגע לקביעת מועד השכרה של מבני ציבור- עד 3 חודשים קדימה על מנת לאפשר לאירועי נוער וקהילה בלתי צפויים מקום

אושר

תאורה במגרשי הספורט

כדורסל בימי חול עד 22:15

יום ו' 16:00-19:30

שבת 10:00-13:00+16:00-22:15

 

טניס כל יום עד 23:00 ימים שישי ושבת כמו מגרש הכדורסל

סינטטי נשאר כמו שהיום עד 22:15 כל יום חול

אושר

יעודכן השילוט

bottom of page