top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 60

מיום 23.12.2016

נוכחים: יו"ר הועד - נוריאל סייג, עמיחי כהן, מילי יפרח, יהונתן הלוי, עופר פביאן, איציק נגרי, איציק מוסקוביץ, גיה רותם.

 

 

נושא

אחריות ביצוע

תלונת תושבי רחוב הדקלים בנושא שעות במגרש הכדורסל, הציגו את אי הסכמתם לשינוי בשעות פתיחת המגרש ששונו בישיבת ועד הקודמת. טענתם,  כי הייתה הסכמה העת בניית המגרש מול הועד שכיהן באותה תקופה על שעות מסוימות.

יש להביא להחלטת ועד  מחודשת את נושא השעות ולעדכן את הציבור.

שי גורן התחייב להשיב את השלט שלקח.

יונה בן יוסף הציגה את אי שביעות רצונה מנראות רחוב פלורנטין ליד ביתה

יושם  דגש על ניקיון בסביבת הרחוב, ייבדק מול אבי נושא ההשקיה בפינת הצוקיות.

התנהלות משפטית- המלצה להחליף את היועץ המשפטי,

יו"ר הועד הציג את המצב כיום וציין כי לדעת חברי הועד יש להחליף את היועץ המשפטי המכהן כיום.

החלטה כי יש להקים ועדה משפטית שתבחר את המשרד החדש שמולו נעבוד. התנדבו לוועדה: עופר דהן, איציק סלובודיאנסקי חני פרי ומהוועד נוריאל סייג.

יש לכנס ישיבה בהקדם

ועדת מכרזים-יש לבחור 3 חברים

נבחרו: עמיחי כהן, מילי יפרח ואיציק נגרי

אישור פרוטוקול שמירה, והחלטה בהצבעה בעניין שינוי תשלום דמי אגרת שמירה.

הפרוטוקול אושר

מרכז מסחרי , שכונת הבוסתן. תושבי השכונה הציגו את הסתייגותם מהמרכז המסחרי הנבנה. נערכה סקירת ההיסטוריה של הפרויקט מרגע הגשתו ועד עכשיו. הוחלט להקים צוות פעולה ע"י התושבים, בסיוע הוועד .

הוועד יפנה ליו"ד מומחה בתחום להתייעצות.

פניה למומחה באחריות גיה

הוצאות מתקציב 2016: 

א. אשרור יציאה לעבודה מתחם הנוער, פינות גזם חדשות.

ב. הצטיידות  מועדוני הנוער.

ג. הגדלת ימי פעילות של מועדוניי הנוער לימי שישי.

 

  1. אושר- בטיפול גיה

  2. אושר – בטיפול גיה

  3. אושר – בטיפול לירון גלם, מועצת לב השרון

הצגת תכניות העבודה של נוער צור –משה

לשנת פעילות 2017

וכן דיון לתכנית החומש המומלצת- נציגי הנוער, אבי אטיאס.

דיווח על הקמת ועדת חיילים  באחריות דורית גרומן ואבי אטיאס

 

ארגון מחדש של צוות המשרד, הוחלט

bottom of page