top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 63

מיום 24.3.2017

נוכחים: יו"ר הועד - נוריאל סייג, עמיחי כהן, מילי יפרח, עופר פביאן, איציק נגרי, גיה רותם.

 

 

נושא

אחריות ביצוע

אישור עובדת חדשה לוועד-פקידת משרד וגביה

עמיחי הציג את תהליך איתור המועמדת שערכה ועדת מכרזים (מצורף מסמך מסכם).

בסיומו הוחלט על  קבלתה של אלה כוכבי לתפקיד

התקיימה הצבעה – כולם הצביעו בעד.

אושר ע"י חברי הועד

מועצת לב השרון לקחה על עצמה בחופשת הפסח להתחיל בהקמת התשתיות לחדר מחשבים  בבית הספר בכר רוסו שבצור משה. הועד המקומי יעביר כ15,000 ₪  לסיוע בהקמת הפרויקט.

אושר ע"י חברי הועד

עדכון: איציק מוסקוביץ התפטר בחברות בוועד המקומי

 

אתר אינטרנט של המושב: עבר לטיפולו של עופר פביאן

bottom of page