top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 65

מיום 5.7.17

נוכחים: יו"ר הועד - נוריאל סייג, עמיחי כהן, מילי יפרח, עופר פביאן, איציק נגרי, יונתן הלוי,

 גיה רותם.

מוזמנים: אליעזר לנדסמן, איציק סלובודיאנסקי, עופר דאהן, רפי תדהר

 

 

נושא

אחריות ביצוע

עדכון נוער.

אליעזר לנדסמן יו"ר ועדת נוער עדכן על החילופים בתוך ועדת נוער: ליאור מור רכז הנוער של המושב ביקש לסיים את תפקידו בקיץ זה והחל מה 1.7 תמלא את מקומו עמית סייג (עד לגיוס רכז נוער קבוע)

בשם כל תושבי צור משה אנו מודים לליאור על פעילות מבורכת ומסורה בתפקידו כרכז הנוער במושב ומאחלים איחולי הצלחה למחליפתו בתפקיד עמית סייג.

מצורפת כאן תכנית פעילות הקיץ לכיתות ד'-י"ב ובימים הקרובים היא תחולק לכל משפחה.

בתהליך הכנת התוכנית ניתן ככל האפשר מענה הולם לצרכי הגילאים השונים וכן נלקחו בחשבון עלויות הפעילויות השונות מתוך כוונה לצמצמן ככל הניתן.

אנו מבקשים לציין שבנוסף לפעילויות המצוינות במערכת ייפתחו מועדוני הנוער מדי ערב

החל מ 1 יולי 2017 תוך הפרדה בין שכבת בוגרי כתה ז' לשכבת ח'-ט'. התחלנו בנסיעות לים ולקיניון באוטובוס מאורגן, כרגע ללא עלות לילדים.

אנו מאחלים לנוער המושב חופשה מהנה ,בטוחה ומעניינת

ועדת הנוער.

תשתית מבני הנוער, אליעזר ציין כי צאיכה להיות חשיבה לתווך ארוך על מבני הנוער ומענה נכון.

חברי הועדה: יעל יעקב , שלומי לוי, דורית גרומן, רויטל תדהר, אורלי ברדוגו , רן ביבר ואליעזר לנדסמן

מצורפת התכנית

נספח 1

דיווח תשתיות

מצורף נספח 2

שיפור פני הכפר, נוריאל הציג הצעה לשפר מספר נקודות במושב . עלות כוללת 53.000 . מצורף מסמך עם מפרט הפינות.

כל חברי הועד הצביעו בעד

 מצורפת ההצעה.

 נספח 3

חוגים: הוצג ע"י גיה דו"ח מצב החוגים לשנת החוגים שנסתיימה. מצורף מסמך עם נתונים. בנוסף הועלתה בקשתם של מדריכי החוגים להעלאה של 10 ₪ בתעריפים

 

הוחלט כי גיה ועמיחי יערכו בדיקה רלוונטית מבחינת עלויות ויביאו להחלטת הועד בישיבה הבאה

בקשתה של התושבת נעה גורלי לקיים תערוכת כלבים של אגודת כלבי הרטיביר. האירוע באחריות האגודה על כל היבטיו

 

אושר ע"י הועד

מצורפים מסמכים רלוונטיים נספח 4

וועדת מכרזים , תוצאות מכרז קבלן גינון ואחזקה.

הועדה בחרה באבי מאיו כקבלן הגינון ואחזקה של המושב

מצורפים פרוטוקול הוועדה

-נספח 5

חוזה ייחתם מול אבי מאיו-אחריות גיה

הצגת תווה הפשרה מול בית החולים לב השרון, איציק סלובודיאנסקי הציג את מתווה הפשרה מול בית החולים

אושר ע"י חברי הועד

מצורף מתווה הפשרה נספח 6

איציק העביר לעורכי הדין של בית החולים להמשך טיפול.

במעקב גיה

מענק 150000 ממועצה אזורית לב השרון

הועדה המוניציפלית מחלקת את הכסף בצורה חסרת היגיון

הוועד המקומי צור משה דורש לקבל 300.000 ₪

מצורפת טבלת פרויקטים מקומיים שבוצעו ע"י הוועד המקומי ומן הראוי כי המועצה תממן אותם נספח 7

פורמט של ניהול עצמי הוצג לוועד ע"י וועדת ניהול עצמי בראשות איציק סלובודיאנסקי

הוועד התרשם מהפורמט והחליט לנסות ולקדם את נושא הניהול העצמי מול

מצורף נספח 8

 

 

תכנית מרכז הספורט

רפי תדהר הציג מצגת המציגה את תכנית מרכז הספורט

הועלו השאלות ע"י חברי הוועד מהם מקורות המימון,, חסר מודל כלכלי מסודר.

רפי הציג את השלב הראשון התהליך-שלב ניוד שטחים, הליך זה עלותו 300.000 ₪ . רפי מציע לזמן אדם שיזרז את ההליך.

 

מצורף נספח 9 מצגת

נושא הקרקע מה היה במקום המיועד ייבדק ע"י גיה

על רפי לתאם פגישה עם המתווך בנושא הקרקע.

bottom of page