top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 66

מיום 15.9.17

נוכחים: יו"ר הועד - נוריאל סייג, עמיחי כהן, מילי יפרח, עופר פביאן, איציק נגרי,

 גיה רותם.

מוזמנים: אליעזר לנדסמן, אבי אטיאס

 

 

נושא

אחריות ביצוע

נוריאל עדכן בנוגע לשביתה בבית הספר בכר רוסו:

השביתה בבכר רוסו אין צודקת ממנה, הערכות מועצת לב השרון ומחלקת חינוך בראשות רונית רופא, לקראת שנת הלימודים היא פשוט מזעזעת. מצב המבנים, הערכות פדגוגית, ביקורת של המועצה והמליאה. אף אחד לא טיפל, לא פיקח. הוועד המקומי צור משה מגבה את השביתה,

בנוסף העבירה  מילי יפרח את תודות שכבה ג' לסיוע שניתן להם.

דיווח תשתיות

  • עופר עדכן על ההתקדמות בפרויקט התאורה בגבעה. ציין כי המהלך של שדרוג התאורה עלה לוועד המקומי 130.000 ₪ . יש להעביר למועצה להשתתפות את נושא העלות. יש כאן  חיסכון בכספי המועצה הן בעלויות החשמל והן בתחזוקה.

  • עופר הציג את התכנון שהעבירה האדריכלית בנושא רחבת הדואר לאישור הוועד, בשלב הבא תקבע ישיבה עם התושבים

  • פרויקט מיפוי עצים בעייתיים בבוסתן, עופר עדכן שנבדקות הצעות מחיר לתחילת הליך המיפוי

 

מצורף נספח א'

גיה תקבע ישיבה לאחר חג סוכות עם התושבים

עדכון ע"י נוריאל ,שיפור פני הכפר, שודרגה הכניסה למושב, פינות נוי בבוסתן ובגבעה ובבית העם וסמוך לבית הכנסת

 

מכרז רב"ש, עמיחי עדכן כי מכרז רב"ש מסתיים היום

. ועד מכרזים תתכנס לדון בקורות החיים

 

 

עדכון פגישה עם יזם המרכז המסחרי: עופר נוריאל ועמיחי עדכנו כי בפגישה הציע היזם השתתפות בעלות הפארק תמורת רשות שימוש בחניות שיבנו

 

לאחר סיום ההכנה של התכנית תיבדק אופציית היזם

קשר עם התושב, עופר הציג את המסקנות מפגישה בנושא

ההחלטה לסיים עם קהילנט, המערכת לא הוכיחה את עצמה והנראות גרועה. אתר חלופי עם מידע אינפורמטיבי יוקם ע"י נוער בטמפלט חינמי ויתוחזק ע"י המשרד ונוער בתשלום

אליעזר לנדסמן ביקש  לציין שלדעתו על הוועד להגיב יותר  ולהיות אקטיבי יותר בפייסבוק. נוהל תגובה מצורף בסיכום

מצורף נספח ב'

 

דיווח צפי אירועי שנת ה80 , מצורפת טבלת הצפי של וועדת תרבות לשנה זו. הוצג ע"י אבי אטיאס

bottom of page