top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 67

מיום 03.10.17

נוכחים: יו"ר הועד - נוריאל סייג, עמיחי כהן, מילי יפרח, עופר פביאן, איציק נגרי, יונתן הלוי

גיה רותם.

מוזמנים: אלעד גרזים, יהודה אשכנזי, אבי אטיאס, איציק סלובודיאנסקי

 

 

נושא

אחריות ביצוע

מצב תקציב 2017

עמיחי העביר דיווח על מצב בתקציב, הוצגו נקודות בהם היתה חריגה בהוצאות. הובהר כי בתקציב 2018 יש להתייחס לנקודות שמראש דורשות תיקצוב  גבוה יותר.

נושא המים צריך להיבדק מול האגודה

מצורף נספח א'

מצורף נספח א'

הצגת דו"ח משרדי רואי החשבון גרזים 2016

יש לבדוק את נושא נספח א'  כמה עדכונים מול עמית שפיר.

 הדו"ח נחתם

 

מצורף נספח ב'

דו"ח רואה חשבון גרזים לשנת 2016

עדכון ע"י עופר למצב תשתיות

-פרויקט מיפוי עצים בבוסתן יוצא לדרך

-בגבעה הותקנו כל גופי התאורה (לתלונת תושבים כי חשוך יחסית) יגיע היועץ אריה שורשי, לתת יעוץ .

-רחבת הבוסתן, היתה פגישה עם תושבים בהמשכה ניתנו לאדריכליות הכוונות חדשות, יעבירו תוך שבועיים סקיצה חדשה.

 

מצורף נספח ג'

 

הועד מביע השתתפות בצער:

רפי לוי (אבא של אורנית ספקטור ודותן לוי)

פוקס ציפורה (אמא של אורלי גל-חן)

טל פיטל

אנגל יצחק לוי (אבא של יושי אנגל)

אורה וולף (אמא של עופר וולף)

דבורה הורוביץ

יעקב לנדסמן (אבא של אליעזר לנדסמן)

bottom of page