top of page

תושבים יקרים
עדכון בדבר תעריפי  ארנונה ושמירה :
ארנונה -  נבקש להסב את תשומת ליבכם  כי תעריפי הארנונה לשנת 2020 עודכנו בכפוף להנחיית המועצה ובהתאם לסעיף 7 בחוק ההסדרים במשק המדינה .


שמירה – נבקש לעדכן כי ב 27.12.17  נכנס לתוקפו "חוק העזר ללב השרון (שירותי השמירה) התשע"ח – 2017  "המחליף את "חוק העזר חוק העזר ללב השרון (שירותי השמירה) התשנ"ז  – 1997" ומחייב גביית תשלום בגין אגרת שמירה באופן שונה מהקבוע בחוק העזר הישן.

bottom of page