top of page

זכאות להיקבר בבית העלמין בצור משה: 

האחריות על בית העלמין ונהלי הקבורה הנם של מועצת לב השרון, 

ועד מקומי צור משה קבע את הקריטריונים לקבורה בבית העלמין בצור משה בישיבת ועד מס' 40 מיום ה- 13/9/2009 :

 

 1. זכאי להיקבר במושב מי שרשום במרשם התושבים בעת מותו כתושב צור משה (עפ"י חוק), ו/או שהיה תושב צור משה במשך שנים ארוכות ועזב את המושב מסיבות גיל או בריאות בשנים האחרונות לחייו, ו/או מי שהיו בעלי נחלה שהורישו את נחלתם לילדיהם הממשיכים לגור במושב).

 2. זכאי לחלקת קבר שמורה כל בן/בת זוג של מי שנקבר במושב, המבקש שמירת מקום ליד בן/בת הזוג שנפטרו ונקברו במושב (יש לבצע הליך בקשה לשמירת חלקת קבר ותשלום, ההליך מבוצע מול המועצה בסיוע צוות הועד המקומי).

 3. כל בקשה להיקבר בבית העלמין בצור משה למי שאינו תושב (עפ"י סעיף 1) תוגש כל עוד המבקש בחיים. לא תתקבלנה בקשות של בני משפחה לאחר הפטירה.

 4. בקשות אחרות שאינם עונות לקריטריונים אלה יופנו למחלקת דת במועצה, יחד עם המלצת המושב, וידונו בנפרד.

נוהל פטירה

בעת פטירה, יש ליצור קשר עם צוות הועד המקומי:

גיה רותם - מזכירת המושב 054-7731945

חנה דילר - תפעול 054-7775941

 

הנהלים הבאים יבוצעו בסיוע צוות המשרד:

 • הוצאת תעודת פטירה ממשרד הבריאות, במידה ונדרש (על נציג המשפחה להביא את המסמך) .

 • קביעת שעת לוויה, בתאום עם חברת קדישא

 • בחירת מקום קבורה בבית העלמין , (במידה ויש מקום שמור נא לידע את הועד).

 • תאום חפירת הקבר תתבצע בין המשרד למועצה. 

 • הועד יוציא מודעות אבל, הניסוח יקבע עם המשפחה. יודפסו מודעות וייתלו ברחבי המושב.

 • ערכת אבל הכוללת ציוד ראשוני לשבעה (מיחם, כוסות, עוגיות, קפה ,תה ,שולחן וכיסאות) תועבר לבית המשפחה

 • הועד ידאג לפינוי אשפה מוגבר בתאום מול המועצה בימי השבעה.

 • לצרכים ייחודיים יש לפנות לנציגי הועד.

bottom of page