top of page

מידע לתושב

תשלומי ארנונה

.תשלומי ארנונה משולמים למועצה האזורית לב השרון ולוועד המושב

 .מהמועצה ומהוועד תקבלו בדואר אחת לחודשיים 2 הודעות תשלום נפרדות

.הועד המקומי מוציא הודעת חיוב, ולאחר תשלום תצא קבלה

.לשאלות בנושא מיסים במועצה, יש לפנות  ל076-5300923 מחלקת גביה במועצה

misrad@zurmoshe.co.il 

.לשאלות בנושא מיסים וועד מקומי, יש לפנות ל 09-8940091 וועד מקומי

תשלומי שמירה

.גביית השמירה נעשית לפי חוק מדינה

.  שורת השמירה מופיעה בדרישת תשלום הארנונה של הועד המקומי

תשלומי מים
גבית מים מתבצעת ע"י אגודת המים.  לברורים  09-8945025
שעות פתיחה א'-ד' 8:00-14:00  יום ה'י סגור ו' 8:00-12:00
Zurmoshewater@gmail.com 

הרשמה לשערי כניסה
 PAL כל בעל נכס או שוכר יכול להירשם לאפליקציית שערי המושב
על מנת להיכנס כמנוי יש ליצור קשר עם משרדי הועד במייל
:מספרי השערים (למנויים בלבד)

מחסום 1 – 050-4802941

מחסום 4 – 050-4802943

מחסום 5 – 050-4802982

מחסום 6 – 050-4802992

מחסום 8 – 050-4803003

מחסום 9 – 050-4802906

כניסה א' – 050-6318673

כניסה ב'

כניסה – 052-4592578

יציאה – 052-4604573

כניסה  ג' – 050-6312182

חוגים וצהרון בכר רוסו
מרכז החוגים צור משה פתוח לילדי צור משה ויישובי הסביבה
לפרטים על מגוון החוגים והצהרון: 
לשאלות 09-8940091

פינוי גזם
(גזם בייתי ניתן לזרוק רק בפינות הגזם המיועדות לכך (מפה בכפתור
.אין לזרוק פסולת חקלאית בפינת גזם
.על פי החלטת המועצה יפנה בית אב עד 3 באלות לשבוע מגינתו,
שימו לב פינות הגזם מצולמות

פינוי פסולת גושית
פסולת גושית מפונה אחת לחודש מרחובות המושב
הודעה על יום הפינוי נשלחת לתושבים
ניתן לפנות עד 3 פריטים בכל פינוי.
לא תפונה פסולת בנין מכל סוג (דלתות, חלונות, דקים, גבס, אסלות , צינורות ועוד...)

מקלטים
ברחבי המושב ממוקמים 13 מקלטים
מפתחות לכל מקלט ניתן למצוא אצל מנהל הבטחון
. חלק מהמקלטים אינם מחוברים לחשמל

bottom of page