top of page

אלקלעי, אברהם (ז'ק)

בן מזל ויעקב.
נולד ביום ב' באדר ב' תרפ"ז (6.3.1927).
נפל ביום ה' בסיוון תש"ח (12.6.1948), בקרבות לבלימת הסורים באזור משמר הירדן.

קזס, יהודה

בן משה ופלורה.
נולד ביום ג' באייר תרצ"ד (18.4.1934).
נפל ביום ז' בשבט תשי"ג (23.1.1953), נפל בקרב בפעולת פלאמה.

מבורך, משה

בן מאיר וטובה.
נולד ביום ה' במר חשון תש"ד (3.11.1943).
נפל ביום כ"ז באייר תשכ"ז (6.6.1967), בקרבות מלחמת ששת הימים.

נגרין, יצחק

בן יעקב וברכה.
נולד ביום י' באייר תש"י (27.4.1950).
נפל ביום כ"ט בניסן תשכ"ט (17.4.1969), בשעת מילוי תפקידו.

יעקובי, רפאל ("רפי")

בן נתנאל וזפירה.
נולד ביום י"ד באלול תשי"א (15.9.1951).
נפל ביום י"ט בשבט תש"ל (25.1.1970), בשעת מילוי תפקידו.

אסא, יעקב

בן מטי ומשה.
נולד ביום כ' בשבט תש"ו (22.1.1946).
נפל ביום כ"ח בתשרי תשל"ד (24.10.1973), בקרבות מלחמת יום הכיפורים.

יהודה, רון (רוני)

בן לובה ואריה.
נולד ביום ט' בשבט תשכ"ט (28.1.1969).
נפל ביום ז' בטבת תש"ן (4.1.1990), בשעת מילוי תפקידו.

קבליס-קורנהנדלר, טליה

בת לאה ומיכאל קבליס.
נולדה ביום כ"ד בתמוז תשכ"ג (16.7.1963).
נפטרה ביום י"ז באב תשנ"ו (2.8.1996), במהלך שירותה הצבאי.

חולי, אייל

בן אילנה ושלמה.
נולד בכ"ז באלול תש"ל (28.9.1970).
נהרג ביום כ"ט בתמוז תשס"א (20.7.2001), בתאונת דרכים.

bottom of page