top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 51 מתאריך 20/1/16

נוכחים : איציק מוסקוביץ , רוני זרח , עמיחי כהן , יהונתן הלוי , שלומי יהודה ,מילי יפרח .

התנצלו : אלון בלחסן ,רועי איצקוביץ

ועדת ביקורת : חני פרי

 

 

 

סדר יום :

 

1 – בקשת תושבת המושב שירה ארצי עבור תרומה לפעילות ספורט

2 – זכאות קבורה בבית העלמין צור משה

3 – שכירות מבני ציבור לקייטנת פסח

4 – בקשת תושב אביתר כהן

5 – בקשת תושב לשעבר יעקב אליהו

6 – ארנונה בבית החולים לב השרון

7 – דווח על פעילויות נוער

8 – מזגנים בבית הספר בכר רוסו

 

 

 

1 – תושבת המושב שירה ארצי מבקשת את השתתפות הוועד המקומי במימון כספי לטובת פעילות ספורט בחו"ל , החלטה : הוועד המקומי איננו יכול ולא בסמכותו להשתתף בתרומות, הן בתרומות פרטיות והן ציבוריות .

 

2 – זכאות להיקבר בבית העלמין צור משה : התקנון המקומי נכתב ע"י הוועד המקומי בתאריך 13/10/2009 ,הוועד המקומי ביצע שינוי בתקנון ,הוסר סעיף וועדת חריגים שאושר בעבר ע"י הוועד, כמו כן נוסף סעיף אשר מכבר מקרים שאושרו בעבר ע"י הוועד המקומי . {מצורף לפרוטוקול }

 

3 – שכירות מבנה ציבור לקייטנת פסח לשנים 2016, 2017,2018 יש לחדש את ההסכם ע"י מפעיל הקייטנה תומר חולי ,הסכום שנקבע לשנה היינו 25.000 ₪ לשנה .

הוחלט להטיל ע"י יהונתן הלוי ומילי יפרח לסכם את הנושא .

 

4 –בקשת תושב המושב אביתר כהן להנמכת מדרכה בסמוך לביתו ברחוב פלורנטין : הבקשה נדונה ע"י חברי הוועד והוחלט לא לאשר את הבקשה .

5 – בקשת תושב המושב לשעבר יעקב אליהו לרכישת חלקת קבורה בבית העלמין צור משה : החלטה –לאשר בכפוף לתקנון .

 

6 – ארנונה בבית החולים לב השרון : בהמשך לחילוקי הדעות בין בית החולים לוועד המקומי הוחלט לשכור את שירותיו של עו"ד וילציק בנושא הארנונה של בית החולים בלבד לצורך קבלת חוות דעת משפטית בנושא זה ,שינוי תעריף הסיווג, שינוי גודל השטחים .

 

7 – סקירה על הנעשה בתנועת הנוער ע"י יהונתן הלוי : יהונתן סקר בפני חברי הוועד את הנעשה בחודש זה בפעילות הנוער, כמו כן הוטל על יהונתן וועדת הנוער להכין חוות דעת על תפקודו של מדריך הנוער ליאור מור .

 

8 – יש לבדוק את חיוב המזגנים אשר הותקנו בבית הספר ,האם האגודה חייבה את כרטסת הוועד המקומי .

bottom of page