top of page

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 52 מתאריך 12/2/16

נוכחים : איציק מוסקוביץ , עמיחי כהן , אלון בלחסן ,יהונתן הלוי ,שלומי יהודה ,מילי יפרח .

התנצל : רוני זרח

מנהל תפעול : רועי איצקוביץ .

אורחים : עו"ד חן אברהם ,ניב אברהם {ממשרדו של עו"ד רוני שמואל } .

 

 

סדר יום :

 

1 – השתתפות בצער  

2 – ארנונה בבית החולים לב השרון

3 – שוק איכרים

4 – תקנון מגרשי ספורט

5 – מכתב לגזבר המועצה בנושא כרטסת הוועד המקומי

6 – נוהל הלוויה

7 – מועדון ז-ט

8 – אישור פרוטוקול מספר 50 מתאריך 23/12/15 ,מספר 51 מתאריך 20/1/16

9 – אישור פרוטוקול וועדת כספים מתאריך 29/1/16

 

 

1 – הוועד המקומי מרכין ראש ומשתתף בצען של משפחות אלנפנדרי , לוי , נגרי ,וקנטרביץ במות יקירהם .

 

2 – ארנונה בבית החולים לב השרון : עו"ד ניב אברהם ממשרדו של עו"ד רוני שמואל מציג בפני חברי הוועד את הנתונים בנושא דרישת התשלום בנושא תשלומי הארנונה של בית החולים , עו"ד ניב אברהם מציג שלוש אפשרויות שניתן לפעול דרכיהן .

 

3 – שוק איכרים : הוועד המקומי מאשר לערוך שוק איכרים ברחבת הבוסתן או בדשא הגדול בתאריך 26.2 ,תינתן עדיפות לתושבי צור משה בהקמת דוכנים , הוועד מאשר תקצוב של 4000 ₪ לטובת האירוע .

 

4 – תקנון מגרשי ספורט הוועד מאשר את תקנון מגרשי הספורט {מצורף לפרוטוקול } שעות הפעילות בימי חול א-ה בין השעות 16:00-22:00

יום ו – בין השעות 16:00-19:00 ,יום שבת בין השעות 16:00 22:00 {תיבדק האפשרות לפעילות ביום שבת בין השעות 10:00-13:00 } .

כמו כן הוחלט שאין לאפשר למפעיל החוגים לבצע פעילות במקום בין השעות 14:00 – 16:00 .

 

5 – מצורף לפרוטוקול מכתב לגזבר המועצה מאיר שביט בנושא התחשבנות בכרטסת הוועד המקומי מתאריך 7/2/16 .

 

6 – הוועד המקומי מאשר את תקנון נוהל הלוויה { מצורף לפרוטוקול }

 

7 – מועדון ז-ט : הוחלט להכשיר את המבנה ע"י טיפול במטבח ובשירותים מתקציב אחזקת מבנים .

 

8 -  הוועד מאשר פה אחד את פרוטוקולים מספר 50 מתאריך 23/12/15 , ופרוטוקול מספר 51 מתאריך 20/1/16 .

 

9 – פרוטוקול וועדת כספים מתאריך 29/1/16 מאושר פה אחד .

bottom of page