top of page

פרוטוקול ועד מקומי מס' 64

מיום 29.4.17

נוכחים: יו"ר הועד - נוריאל סייג, עמיחי כהן, מילי יפרח, עופר פביאן, איציק נגרי, יונתן הלוי,

 גיה רותם.

 

 

נושא

אחריות ביצוע

חילופי משמרות בועדת הנוער.

אליעזר לנדסמן נכנס לתפקיד נאמן הנוער במקום דווידי וורטמן. הוועד מביע הערכה ותודה לדווידי על מילוי תפקידו נאמנה ומאחל הצלחה לאליעזר במילוי התפקיד.

דווידי ביקש לומר: תודה לוועד שבמשך 4 שנים האחרונות תמך ועזר לנוער. בשנה האחרונה במיוחד נעשה שינוי גדול. אני מרגיש שזה זמן נכון לשינוי וכוח חדש שיוביל את השינוי בראשות אליעזר.

אושר ע"י חברי הועד

דיווח תשתיות

מצורף נספח 1

דיווח תקציב רבעון ראשון

מצורף נספח 2

מקווה:

ניצן זרח העלה את הנושא כי המועצה מאפשרת הקמת מקווה לנשים בלבד במתחם בית הכנסת הישן.

"כמושב הגדול ביותר בארץ זה אמור להיות אינטרס של כולנו", לטנתו יש לו רשימה של מעל 50 נשים המעוניינות וזהו צורך בסיסי ליישוב.

אברהם קוריצקי הקריא מן הטיעונים שעלו בעבר כנגד הקמת המקווה בתחומי המושב. שלדעתו תקפים גם היום.

הוא הזכיר כי מקימי המושב היוונים שמרו על צביון מסורתי ללא צורך במקווה.

אבי קטרי, ביקש להזכיר שהוקם בית הכנסת היה סיכום כי המבנה הישן ישמש את הנוער. ליישוב יש צרכים חשובים על הועד לעשות סדרי עדיפויות.*קטרי ביקש להזכיר לכולם כי ברגע שבונים מקווה מבנה זה לא יוכל לעבור הסבה לעולם.

הועד החליט להביא את הנושא למשאל תושבים

 

יש לבדוק את נושא ביצוע המשאל –אחראית גיה עם הועדה המשפטית

ביטחון: תכנית הביטחון שהוכנה ע"י עומר סובול הוצגה לחברי הועד. (מצורפת כנספח) הועד הצביע על  ביצוע התכנית לפי שלבים.

שלב ראשון פרסום ויציאה למכרז לתפקיד רב"ש וסגן רב"ש.

שלב שני בדיקת החוזה של בן בטחון כיצד ניתן לסיימו.

 

 

נספח 3

בדיקת חוזה בן בטחון: גיה יחד עם הועדה המשפטית ויועץ משפטי.

 הכנת מכרז רב"ש וסגן רב"ש-גיה מול עומר ועמיחי

העלאת שכר לשבתאי חכים (בטו)

אושרה העלאה החל מה-1.5.17

bottom of page